KONTAKT   |   A-Å INDEKS   |   SITEMAP   |   PRINT SIDEN
 
   

GDPR

Orientering

- Oplysninger om min behandling af personoplysninger jeg indsamler om dig 
 

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Conni Riksted er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som er modtaget om dig. Du finder minekontaktoplysninger nedenfor.

riksted effekten | Conni Riksted | 4098 1819 | bliv@effektfuld.nu | cvr: 2535 1916 

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Jeg registrerer oplysninger om dig for at kunne coaching og rådgivning af dig.

Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler jeg også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at jeg har indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker min behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af min coaching og rådgivning for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge forløb.


3. Kategorier af personoplysninger

Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, tidspunkt for coaching og rådgivning. 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • rådgivere og databehandlere

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Jeg vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 
 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe jeg vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan jeg oplyse dig om, at jeg vil lægge vægt på hvor længe jeg har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende forløb, dels forhold til lovgivningskrav, når jeg skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.
 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Jeg kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.


8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer. 
 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


9. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Med venlig hilsen

Conni Riksted

Fokuseret Rådgiver


 

 

 Du er her: Forside GDPR GDPR