KONTAKT   |   A-Å INDEKS   |   SITEMAP   |   PRINT SIDEN
 

#2 Stadsing


Sprog som en barriere
De unge starter deres engelsksprogede studium med forventningens glæde. Kulturen er international og sproget er engelsk – de danske venner stemmer lystigt i for de finder engelsk cool.


Det danske sprog
Efter sidste eksamen melder virkeligheden sig! Dansk er nu en nødvendighed, selv ret og pligt breve fra A-kassen er ofte på dansk.


Civilingeniør Abdul Rahman Arafh siger: »Sproget er den største barriere for at få et arbejde. Hvis bare jeg havde kunnet dansk, kunne jeg have fået et arbejde med det samme«.


Derfor er det nærliggende at spørge: ”Hvorfor lærer de så ikke dansk indenfor de første tre år i Danmark, hvor sprogkurser er gratis?” – I får en god forklaring på det i et senere nyhedsbrev.


Mod og viljestyrke
Det kræver mod og viljestyrke at uddanne sig i et fremmed land. Især i Europa, hvor alene EU anvender 24 officielle sprog. I USA er hovedsproget engelsk punktum.
Vince Balogh er Bachelor i International Sales & Marketing. Hans drømmejob er indenfor IT og elektronik, hvor han vil beskæftige sig med handel, marketing og direkte kundekontakt.


Første delmål var, at overbevise Lagerchef Jesper Clausen hos Stadsing om, at hans lager var et godt sted at lære dansk, da kun ganske få lagermedarbejdere der taler engelsk. Gennem mod og hårdt arbejde skal han i fire uger kommunikere på dansk dagen lang. Praktikken kom i hus, da han kort præsenterede sig selv på dansk.


Hvordan kan vi hjælpe arbejdskraftens fri bevægelighed på vej i Europa? 
Ved selv at vise mod og viljestyrke. Sproget er også en barriere for mange danskere. Andrej fra hold 1 siger: ”Det er jo kun få af os, der har engelsk som modersmål, så hvis du ikke kender ordet, må du lave fagter og forklare det simpelt”.


Det virker! På en ferie i nord Italien ville jeg lave spagetti Bolognese. Det hakkede kød var lyst, så jeg spørger slagteren på tysk, om det er oksekød. Han svarer: ”No no no eines kleines eines muh”, alt mens han med hænderne viser, at den er lille, og derefter at den har horn. Helt forkert grammatik, men rigtig let at forstå.


Øget internationalisering kan bidrage til øget og styrket konkurrenceevne, men Nordjylland og de nordjyske virksomheder er udfordret på globalisering og internationalisering set i forhold til andre regioner i Danmark. Kilde Region Nordjylland Vækstforum. REVUS EVD-strategien. 2015.


Det kan vi sammen gøre noget ved. Vis mod og viljestyrke til at give de mange dygtige europæere en chance; hos riksted effekten gør vi vores yderste for at skabe en Win-Win.

 

Kontakt os, hør om Crack the Code og deltagerne, tilbyd en netværkssamtale, et ordinært job, lav et praktikforløb, et løntilskud, vi tager endda gerne med til netværkssamtalen!

 

På genhør!

 

  

Language as a barrier

The new students start their English-languaged study with joy and expectation. The culture is international and the language is English - the Danish friends speak English as well because they find the language cool.

The Danish language
After the last exam, the reality hits hard! Danish is now a necessity, even right and duty letters from the A-kasse are mostly in Danish.

Civil Engineering Abdul Rahman Arafh says: "The language is the biggest barrier to get a job. I would get a job right away If only I spoke the language. "

You ask yourself: "Why didn’t they learn Danish in the first three years in Denmark, where Danish lessons are for free?" - You get a good explanation in a later newsletter.

Courage and willpower
It requires courage and a strong will to study in a foreign country. Especially in Europe, in the EU alone there are 24 official languages. In the United States, the main language is English DOT.

Vince Balogh is a Bachelor of International Sales & Marketing. His dream job is in IT and electronics, where he deals with trade, marketing and direct customer contact.

The first goal was to convince Warehouse Manager Jesper Clausen at Stadsing that his warehouse was a good place to learn Danish, as only a few speaks English there. Through courage and hard work he is going to communicate in Danish for the next four weeks. The internship came true when he briefly presented himself in Danish.

How can we help free movement of labor in Europe?
By courage and a strong will. The language is also a barrier to many Danes. Andrej from team 1 says: "Only a few of us have English as a mother tongue, so if you do not know the word, you have to make gestures and explain it simple."

It works! On a vacation in northern Italy I was going to cook spaghetti Bolognese. The chopped meat was light, so I ask the butcher in German whether it was beef. He answers: "No no no eines kleines eines muh", while showing the height and horns with his hands. – Horrible grammar but easy to understand.

Increased internationalization can contribute to increased and enhanced competitiveness, but North Jutland and the companies here are challenged on globalization and internationalization in relation to other regions of Denmark. Source Region North Jutland Growth Forum. REVUS EVD strategy. 2015.

We can do it together. Show courage and strength to give the many skilled Europeans a chance; At riksted effekten, we do our very best to create a Win-Win.


Contact us, hear about Crack the Code and the participants, offer them a network meeting, an internship, a wage subsidy and | or an ordinary job. If you wish, riksted effekten participates in the network meeting! Thanks!

 


 

 

 Du er her: Forside Job seeking #2 Stadsing